Home / Podmienky prijatia

Podmienky prijatia

Poskytovanie sociálnej služby, ako i postup prijímania klientov do zariadenia pre seniorov je v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

§ 35 Zariadenie pre seniorov (ZpS) poskytuje  sociálnu službu:

  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 alebo
  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a potrebuje poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení z iných vážnych dôvodov.
Healthcare providers used to call this condition social phobia. You may have overwhelming worry and self-consciousness with daily social situations. You may worry about others judging you or you may be anxious treatanxiety24x7.com that you’ll embarrass yourself or open yourself up to ridicule. People with social anxiety disorder may avoid social situations entirely. Alprazolam, lorazepam, diazepam, clonazepam used to treat anxiety after doctor prescription.