Skip to content

Podmienky prijatia

Poskytovanie sociálnej služby, ako i postup prijímania klientov do zariadenia pre seniorov je v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

§ 35 Zariadenie pre seniorov (ZpS) poskytuje  sociálnu službu:

  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 alebo
  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a potrebuje poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení z iných vážnych dôvodov.