Skip to content

Úhrada za sociálne služby

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 346/2023 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec

 

Úhrady za sociálnu službu poskytovanú v Harmónii – Zariadení pre seniorov, Hlohovec

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za tieto obslužné činnosti:

a. ubytovanie
b. stravovanie

Úhrada za ubytovanie

Suma úhrady je vo výške:

Ubytovanie – Úhrada /1 deň  9,65 €

Úhrada za stravovanie

Suma úhrady je vo výške:

Stravovanie – Racionálna strava – Úhrada / 1 deň  6,60 €
Stravovanie – Diabetická diéta – Úhrada / 1 deň  7,60 €

Úhrada spolu za 28 dní          Racio 455,00 €       Dia 483,00 €

Úhrada spolu za 30 dní          Racio 487,50 €       Dia 517,50 €

Úhrada spolu za 31 dní          Racio 503,75 €       Dia 534,75 €

Suma úhrady za používanie vlastného elektrospotrebiča v zariadení pre seniorov sa stanovuje za každý elektrospotrebič vo výške 3,50 eurá/mesiac.

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady (EON) spojené s poskytovaním sociálnej služby v Harmonia – ZpS, Hlohovec za rok 2022 boli vo výške 1281,96 € mesačne na jedného PSS.