Skip to content

Základné informácie

Zariadenie pre seniorov

 

Vízia a cieľ zariadenia

Zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby.

Poslanie zariadenia

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Mesta Hlohovec.

V zariadení pracujeme s dokumentačným modelom podľa prof. Moniky Krohwinkel, ktorého  primárnym cieľom je udržať, podporovať alebo znovunadobudnúť nezávislosť, blaho a kvalitu života opatrovaného v jeho aktivitách a existenčných životných skúsenostiach.

Systém manažérstva kvality v Harmonii Zariadení pre seniorov, Hlohovec je certifikovaný TÜV SÜD Slovakia s.r.o., podľa STN ISO 9001:2016.

V Harmonia – Zariadenie pre seniorov, Hlohovec

Poskytujeme:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ubytovanie,
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie
 • ošetrovateľskú starostlivosť

Zabezpečujeme:

 • utváranie podmienok na úschovu cenných vecí
 • záujmovú činnosť  // Instagram @harmonia.zps.hlohovec

Ekonomický oprávnené náklady ZpS

EON 2023     1 427,81 € 

EON 2022     1 281,96 €

EON 2021     1 180,31 €

EON 2020     1 095,194 €

EON 2019       958,735 €

EON 2018       773,73 €

EON 2017       764,73 €

 

Harmónia – Zariadenie pre seniorov Hlohovec sa úspešne zapojil do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov ITMS2014-312041R446, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s partnermi:  Radou pre poradenstvo v sociálnej práciSlovenskou úniou podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry a dizajnu STU – Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDA. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Viac informácii: NP DI PTT

Jedáleň 

 

Poskytovaná sociálna služba v jedálni, je zabezpečovaná Mestom Hlohovec v súlade s § 58 zákona o sociálnych službách, prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta Hlohovec: Harmonia – Zariadenie pre seniorov, Hlohovec.

Adresa: Hollého 7, 920 01 Hlohovec

V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá:

 • nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb
 • má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav
 • dovŕšila dôchodkový vek

Stravovanie sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Hlohovec, ktorá spĺňa podmienky podľa § 58 ods. 1 zákona o sociálnych službách od 01.04.2019 a na základe schváleného VZN Mesta Hlohovec č. 335/2023 článok 17.

Výška príspevku pre poskytovanie sociálnej služby v jedálni sa fyzickej osobe určuje podľa výšky dôchodku alebo podľa príjmu. Suma za jeden obed je 4,00 €. Mesto Hlohovec poskytuje príspevok vo výške od 0,50 € do 1,50 € na jeden vydaný obed.

   Výška dôchodku / iného príjmu
Úhrada stravníka
   dôchodok 200 €        
2,08 €
   dôchodok od 200,01 € do 300,00 €
2,58 €
   dôchodok od 300,01 € do 400,00 €
3,08 €
   dávka v hmotnej núdzi vrátane príspevkov
2,08 €

Prvým krokom pre záujemcov o túto službu je navštíviť Mestský úrad v Hlohovci – Referát sociálnych služieb a vyplniť žiadosť. K nej je potrebné doložiť požadované prílohy a to rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku a tiež priznať iné príjmy či dávky, ich druh a výšku.

Následne úrad žiadateľovi zašle, v súlade s platným VZN, Oznámenie o priznaní alebo nepriznaní nároku na túto službu. Po kladnom vyhodnotení žiadosti je ďalším krokom návšteva Harmonie – Zariadenia pre seniorov (ZpS) na Hollého ulici 7. Tam sa už žiadateľ, po zaevidovaní ním predloženého Oznámenia, stáva stravníkom jedálne. Stravník si tu kupuje stravné lístky na celý nasledujúci mesiac, týždeň pred odoberaním stravy. Platí sa v hotovosti do pokladne ZpS priamo v jedálni. Rovnako na tomto mieste si klient obed nahlasuje alebo odhlasuje. Klienti sú povinní oznámiť každú zmenu, ktorá ovplyvňuje výšku platby za stravovanie. V prípade naplnenia kapacity v jedálni, nebude ďalším žiadostiam vyhovené.

Obedy sa vydávajú iba v pracovných dňoch
od 11:30 do 13:30.

V priebehu mesiaca je možné obed odhlasovať na jednotlivé dni vždy deň vopred do 13:30 telefonicky  či osobne v jedálni.

kontakt: Martina Kováčová, 033 74 220 91, 0903 447 443

[divider]

Hollého 7

Hollého 7

Z dôvodu narastania počtu žiadostí o umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb bol v roku 1995 získaný objekt bývalej materskej školy na Hollého ulici od Školskej správy v Trnave.  Budova sa nachádza v rušnej lokalite, na jednom z najväčších sídli...
Podzámska 16

Podzámska 16

V marci 2013 sa do uvoľnených priestorov po LDCH presťahovali klienti z Dilongovej ulice a v roku 2014 aj klienti z Pribinovej ulice. Priestory na Podzámskej ulici sú bezbariérové a k dispozícii je  priľahlá zeleň, kde si seniori môžu oddýchnuť.  K di...
Jedáleň, Hollého 7, 920 01 Hlohovec