Postup

Postup pri podávaní žiadosti:

V prípade záujmu o umiestnenie v ZpS je potrebné podať dve žiadosti:

1/ „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade v mieste trvalého bydliska žiadateľa o sociálnu službu.

Na základe sociálneho a zdravotného  posudku obec alebo mesto vydá Rozhodnutie a Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, kde stanoví stupeň odkázanosti na sociálnu službu.

Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v ZpS poskytne obecný, mestský úrad podľa miesta trvalého pobytu občana alebo ich nájdete na webovej stránke príslušného úradu (žiadatelia s trvalým pobytom v meste Hlohovec  môžu využiť linky http://obcan.hlohovec.sk/poskytnutie-socialnej-sluzby.phtml?id3=67508 )

2/„Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ sa podáva v zariadení a musí obsahovať:

 • Rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne, ústredie Bratislava,
 • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov podľa miesta trvalého pobytu,/vydané obcou alebo mestom/,
 • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby /úradne overený podpis/,

Tlačivá na stiahnutie k žiadosti o zabezpečenie  poskytovania  sociálnej služby( nájdete v sekcii dokumenty na stiahnutie ):

 • žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 • vyhlásenie o majetkových pomeroch /žiadateľ, úradne osvedčené/

Ak v ZpS nie je voľné miesto „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ sa na základe splnených podmienok, zaradí do evidencie žiadateľov, o čom je žiadateľ písomne vyrozumený.

 

Postup pri prijímaní žiadateľa do ZpS:

Pri nástupe je potrebné predložiť:

 • platný občiansky preukaz
 • preukaz poistenca zdravotnej poisťovne
 • kompletnú zdravotnú dokumentáciu
 • fotokópiu aktuálneho rozhodnutia o výške dôchodku
 • potvrdenie o bez infekčnosti prostredia /od obvodného lekára/ nie staršie ako 3 dni
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zbavení spôsobilosti na právne úkony /ak je občan zbavený spôsobilosti na právne úkony/
 • osobné šatstvo s označením čísla šatstva /dané sociálnou pracovníčkou ZpS/
 • peňažnú hotovosť na zaplatenie úhrady od dátumu nástupu do konca príslušného mesiaca
 • peňažnú hotovosť na lieky
 • zdravotné pomôcky, ktoré občan používa.