Home / Podmienky prijatia / Úhrada za sociálne služby

Úhrada za sociálne služby

Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a na základe ustanovení § 72 ods. 2 a § 80 písm. e) bod 2 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) vydalo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 123/2012 o úhradách za sociálnu službu poskytovanú v Harmonii – Zariadení pre seniorov, Hlohovec.

http://www.hlohovec.sk/vsebecne-zavazne-nariadenia-mesta.phtml?id_kat_for_menu=19040&module_action__254453__id_vzn=9167

Úhrady za sociálnu službu poskytovanú v Harmónii – Zariadení pre seniorov, Hlohovec
Hollého 7  (úhrada za 30dní)
ubytovanie stupeň odkázanosti strava služby SPOLU  Mesačne DIA SPOLU  Mesačne RACIO
izba IV. V. VI DIA RACIO
2  posteľové 90,3 78 152,4 140,4 27 347,70 € 335,70 €
2 posteľové 120 152,4 140,4 27 389,70 € 377,70 €
2 posteľové 150 152,4 140,4 27 419,70 € 407,70 €
Podzámska 16 (úhrada za 30dní)
ubytovanie stupeň odkázanosti strava služby Mesačne DIA Mesačne RACIO
izba IV. V. VI DIA RACIO
1 posteľová izba č. 5 115,5 78 152,4 140,4 27 372,90 € 360,50 €
120 152,4 140,4 27 414,90 € 402,90 €
150 152,4 140,4 27 444,90 € 432,90 €
1 posteľová                                   izba č. 1, 6, 3P, 5P, 7P 118,5 78 152,4 140,4 27 375,90 € 363,90 €
120 152,4 140,4 27 417,90 € 405,90 €
150 152,4 140,4 27 447,90 € 435,90 €
2 posteľové
izba č. 4, 7, 10, 1P, 6P
3 posteľová izba č. 9, 2
106,5 78 152,4 140,4 27 363,90 € 351,90 €
120 152,4 140,4 27 405,90 € 393,90 €
150 152,4 140,4 27 435,90 € 423,90 €
2 posteľová izba č. 3, 11, 2/P, 4/P 4 posteľová  izba č. 8 109,5 78 152,4 140,4 27 366,90 € 354,90 €
120 152,4 140,4 27 408,90 € 369,90 €
150 152,4 140,4 411,90 € 399,90 €