Home / Podmienky prijatia / Úhrada za sociálne služby

Úhrada za sociálne služby

Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 a podľa § 4 ods. 3 písm. p), a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 231/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec.

http://www.hlohovec.sk/?program=57&module_action__0__id_vzn=22673

Úhrady za sociálnu službu poskytovanú v Harmónii – Zariadení pre seniorov, Hlohovec

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za tieto obslužné činnosti:

a. ubytovanie
b. stravovanie

Úhrada za ubytovanie

Suma úhrady je vo výške:

Ubytovanie – Úhrada /1 deň  8,47 €

Úhrada za stravovanie

Suma úhrady je vo výške:

Stravovanie – Racionálna strava – Úhrada / 1 deň  4,70 €
Stravovanie – Diabetická diéta – Úhrada / 1 deň  5,90 €

Úhrada spolu za 28 dní          Racio 368,76 €       Dia 402,36 €

Úhrada spolu za 30 dní          Racio 395,10 €       Dia 431,10 €

Úhrada spolu za 31 dní          Racio 408,27 €       Dia 445,47 €

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady (EON) spojené s poskytovaním sociálnej služby v Harmonia – ZpS, Hlohovec za rok 2019 boli vo výške 958,735 € mesačne na jedného PSS.