Home / Podmienky prijatia / Úhrada za sociálne služby

Úhrada za sociálne služby

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 277/2020 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec
Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 a podľa § 4 ods. 3 písm. p) a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) toto všeobecne záväzné nariadenie.

https://www.hlohovec.sk/navrh-vseobecne-zavazneho-nariadenia-mesta-hlohovec-c-277-2020-o-poskytovani-socialnych-sluzieb-a-vyske-uhrady-za-socialne-sluzby-poskytovane-v-zriad/mid/420601/.html

Úhrady za sociálnu službu poskytovanú v Harmónii – Zariadení pre seniorov, Hlohovec

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za tieto obslužné činnosti:

a. ubytovanie
b. stravovanie

Úhrada za ubytovanie

Suma úhrady je vo výške:

Ubytovanie – Úhrada /1 deň  9,14 €

Úhrada za stravovanie

Suma úhrady je vo výške:

Stravovanie – Racionálna strava – Úhrada / 1 deň  5,00 €
Stravovanie – Diabetická diéta – Úhrada / 1 deň  6,25 €

Úhrada spolu za 28 dní          Racio 395,92 €       Dia 430,92 €

Úhrada spolu za 30 dní          Racio 424,20 €       Dia 461,70 €

Úhrada spolu za 31 dní          Racio 438,34 €       Dia 477,09 €

Suma úhrady za používanie vlastného elektrospotrebiča v zariadení pre seniorov sa stanovuje za každý elektrospotrebič vo výške 3,00 eurá/mesiac.

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady (EON) spojené s poskytovaním sociálnej služby v Harmonia – ZpS, Hlohovec za rok 2019 boli vo výške 958,735 € mesačne na jedného PSS.