Home / Základné informácie

Základné informácie

Harmonia – Zariadenie pre seniorov, Hlohovec

Poskytujeme:harmonia-holleho

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • ubytovanie,
  • stravovanie
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  • osobné vybavenie
  • ošetrovateľskú starostlivosť

 

Zabezpečujeme:Výlet Piešťany jún 2016

  • utváranie podmienok na úschovu cenných vecí
  • záujmovú činnosť
Hollého 7

Hollého 7

Z dôvodu narastania počtu žiadostí o umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb bol v roku 1995 získaný objekt bývalej materskej školy na Hollého ulici od Školskej správy v Trnave.  Budova sa nachádza v rušnej lokalite, na jednom z najväčších sídli...
Podzámska 16

Podzámska 16

V marci 2013 sa do uvoľnených priestorov po LDCH presťahovali klienti z Dilongovej ulice a v roku 2014 aj klienti z Pribinovej ulice. Priestory na Podzámskej ulici sú bezbariérové a k dispozícii je  priľahlá zeleň, kde si seniori môžu oddýchnuť.  K di...